فیلتر گیربکس و هیدرولیک

فیلتر یکی از بخش‌های کلیدی سیستم انتقال است که برای جلوگیری از بریدگی‌های فلزی از چرخ دنده‌ها و سایر کثیفی‌ها و زباله‌ها از آلوده کردن مایع انتقال طراحی شده است. بین ظرف انتقال (که مایع اضافی را جمع می کند) و لوله ای که فشار مایع انتقال را تنظیم می کند قرار می گیرد.

پیمایش به بالا